Official Lyrics : Sarkodie – Fa Sor Ho

Official Lyrics : Sarkodie – Fa Sor Ho

Lyrics makes a song eazy to sing along and can boost a fan moral when singing along.
Below is the official lyrics to Sarkcess Music leading award winning artiste Sarkodie’s chart topping tune tagged Fa Sor Ho.
Check it out below and help sing along.

1.ye gyai long time
yeah, wo gyai me yayaaya,obi afa me world cup
hm wako pim asaa aba biom ayoo you are welcome
na hyere se nka me na wobu me gyimigyimi welldone
massa anka girl mu wakume cus the way i help am
ati namisu ho pe patou dowg am forgety
wako di sika ehyi,anko wo hie hywe wo na wo hye ho nu
die wope nu miye odo papa midi mawo
me bibo wohu ka na mensu enhye mihu
koto pe ni mogya dudu a yedi nsuo fra
mene woti na wodi ako ma koo pia
ye tumi fremi yesi sark na wo wohi
sesia na me pa wo pina hu koforidua yesu

2.se wosi wope baron
wa nya number one player
wosi wope G – wagon
hey wodi yemi one favour
fa wo kwa nsem sor ho
fa sor ho
mese wo kwa nsem sor ho
fa sor ho

3.se wosi wope baron
wa nya number one player
wosi wope G – wagon
wodi yemi one favour
ah girl nu di ma bru ahye
otumi mame key se ni maame yari
na oko ni krom na wo kaase
me gyimi na me tihu
na onim se ne mre besu
charlie shordy yaase
menim na ohia nti eyi nkasei
wo gyai me nu afei wo saa pe
charlie forgety na wakye
boy na wo nenu abre ten years
na w’nya bi nti nu wako fa tonto dike
emani ha wo kra dont shed tears
debidebi na obe hu se aponkye ywi cake
wo nni bi na wo dofu ne serwah
wa nya kakra wefri kotoko ko chelse
wa gyi wo din sisa mma se pioto
efia, debora, maupemo ne elsi waye adi

4.se wosi wope baron
wa nya number one player
wosi wope G – wagon
hey wodi yemi one favour
fa wo kwa nsem sor ho
fa sor ho
mese wo kwa nsem sor ho
fa sor ho
se wosi wope baron
wa nya number one player
wosi wope G – wagon
wodi yemi one favour

About Author:

Ready to blog,so link up if you want us to work together.

Leave A Comment