Lyrics: Kofi Kinaata – Auntie Ama

Auntie Ama Lyrics By Kofi Kinaata

Kofi Kinaata – Auntie Ama

Me dze me nda nts3m

Me nenam efiefie

Wo hwehw3 ‘m

Nso me dze me ho esie

M’ammba nts3m ntsi

Me gyina gate ekyir

Kofi aba o

Me dze me nda nts3m

Me nenam efiefie

Wo hwehw3m

Nso me dze me ho esie

M’ammba nts3m ntsi

Me gyina gate ekyir

Kofi aba o Auntie Ama

Auntie Ama eee Kofi aba o Auntie Ama

Ofir b3ka aba o Auntie Ama

)dze nt)kwa aba Kofi oo Kofi

Instrumentals

Kofi ma nnk) oo Kofi ma nnk)

Nso eb) hw3 na Kofi w) h)

Kofi ma nnk) oo Kofi ma nnk)

Nso eb) hw3 Kofi w) h) ooo

Akok) na ne nà gyina ne nky3n no mpo no

Akroma rekyir n’

Na ma ne nà nnyi wiadze n’

Kofi ee mennyi h) a eb3br3 oo

Asem a me Ka a ntse yi o

Sika nts3m nts3m nnyi beebi ara o

Edwuma dzen na onye sika n’

Na obira pa gya owura Kwan ai

Sukuul yi o Kofi

Ny3nkos3m yi o Kofi aa aa aa

Asu)dzen yi o Kofi

Me ba Kofi

Mmm mmmm mmm mmmm mmm mmmm

Ifa magyege kala ma le ge no wagi

Mmm mmmm mmm mmmm mmm mmmm

Ifa magyege kala ma le ge no wagi

Instrumentals

Metsiba nyi b3 m3 de a

Me ti Kala kala

Meti egyanka mo mo dia dia

Meye kojor kojor kojor kojor

Kova sukwa kudro oo

kova koma Meli me gya le ke

Mado ebi bawa

Mado ebi bawa

Kova sukwa kudro

Kova ngome me meli megyaleke

Mado kebi bawa me

Mado kebi bawa

Kova sukwe koli oo oo oo

Kova sukwe koli aa aaaa

Mmm mmmm mmm mmmm mmm mmmm

Ifa magyege kala ma le ge no wagi

Mmm mmmm mmm mmmm mmm mmmm

Ifa magyege kala ma le ge no wagi

Lyrics by Adwoalit

Jamie

Call the classic man on +233542793417

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button