Fameye – Praise Lyrics

Fameye – Praise Lyrics
Fameye – Praise Lyrics

Fameye – Praise Lyrics. Afi s3sei na me dan na m3 si ewie
Mesi me getho mu na m3si ewie
Y3ko aa meko bi
Y33ba me ba
Na m3nya sikan dea ama akonta cos wiase mu
Obi nhw3 obi ba ee nti mey3 adwuma den na ma Gye pay
Ahaban yi m3ti so mintwi no pii
NSA den kakra bi minbo no mii
Friday Baako bi na ma clubi
Minya mmaayiwa Baako bi na ma chorki
1corner 1ghana s3 wotease3 a then I hamma
Abrantie mabr3 oo
Menyaa nka ma da
buh me hu Sika aa na me vim aaba

Metie nipa Ano anka many3 yie

Full Lyrics : Fameye – Praise Lyrics

Jamie

Call the classic man on +233542793417

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button